Strategi – Medarbetarna

Engagerade medarbetare är en av våra viktigaste vägar till framgång. Att vi trivs bra på jobbet och att vi dessutom vill sprida budskapet till andra är en bra målsättning för oss.

Precis som tidigare har mycket av vårt strategiarbete under året handlat om att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare.

 

Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsidé till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Precis som tidigare har mycket av vårt strategiarbete under året handlat om att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare.

Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsidé till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Utveckling och försörjning

För att kunna utvecklas och må bra som företag behöver vi medarbetare som känner sig engagerade och mår bra på jobbet. Det handlar dels om att utveckla och behålla nuvarande medarbetare men också om att attrahera framtida och potentiella kollegor.

Två ledord för att nå vårt mål om en attraktiv arbetsplats är kompentensutveckling och kompetensförsörjning. Med kompetensutveckling menar vi att det ska finnas stora möjligheter att utvecklas inom företaget genom utbildning och nya arbetsuppgifter. Med kompetensförsörjning avser vi förmågan att tilltala framtida kollegor genom att bland annat försäkra oss om goda kontakter med skola och allmänhet.

Kompetensutveckling sker bland annat genom att vi kompetensinventerar, det vill säga tar reda på vilken kunskap som redan finns i huset och vad vi behöver för att nå dit företaget önskar – och således utbildar våra medarbetare därefter.

Susanne leder ett projekt där vi ska byta ut samtliga elmätare.

Viktigt att lyfta fram är att kompetensutveckling i första hand sker i det dagliga arbetet och genom att ta sig an nya uppgifter, och därefter genom coaching och stöttning och slutligen genom utbildning. Denna utveckling är viktigt från företagsperspektiv men också för medarbetare – att alla på Varberg Energi kan känna att här vill jag och får jag utvecklas vidare.

När det gäller kompetensförsörjning arbetar vi aktivt genom våra goda kontakter med skolor, genom att ta in praktikanter och medverka på mässor för gymnasieval. Vi arbetar bland annat nära PS-gymnasiet och Campus, till exempel genom att ta in praktikanter från elektrikerprogrammet på PS och vindkrafttekniker från Campus. Två utbildningar för vilka Varberg Energi också är verksamma i styrgrupperna. Genom att ta in praktikanter inom många olika områden i verksamheten, visar vi för potentiell arbetskraft att vår bransch är attraktiv och får samtidigt in nya värdefulla perspektiv från praktikanter och skola.

Magnus jobbar med att mäta ut var våra ledningar befinner sig.

Fin temperatur på jobbet

I december 2017 valde vi att satsa på dialogverktyget Winningtemp genom vilket vi får en temperatur på hur vi mår som företag. Winningtemp tar avstamp i mjuka värden och mäter vår arbetsmiljö kontinuerligt genom att alla medarbetare får möjlighet att svara på frågor kring ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, delaktighet, teamkänsla och engagemang.

När vi nu har använt verktyget under lite mer än ett år kan vi konstatera att vi på en företagsövergripande nivå har en väldigt fin temperatur på vår arbetsplats. Jämfört med index ligger vi över genomsnittet inom alla kategorier, vilket naturligtvis är glädjande. Svarsfrekvensen har under hela 2018 varit hög och verktyget har gett oss möjlighet att prata om mjuka värden på ett mer konkret sätt än tidigare.

Även om det, precis som i alla organisationer, finns områden som vi måste jobba vidare med kan vi se att det genomgående finns en nöjdhet i organisationen. Något vi vill värna om genom att se till att alla medarbetare trivs på jobbet, får möjlighet att utvecklas och bidra till organisationens utveckling. Vi arbetar fortlöpande med frågor som kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, där vår policy är att nolltolerans gäller.

Ett friskare företag

Det är viktigt för oss att vår personal mår bra på jobbet. Förutom friskvårdsbidraget, som drygt 74 procent av vår personal valde att använda under 2018, har vi under året satsat på ett friskvårdsinitiativ kallat ”För ditt liv”. En aktivitet som dels syftat till att få upp pulsen och öka den fysiska aktiviteten men också till att öka gemenskapen mellan olika delar av verksamheten. Genom att träna olika puls- och rörelseträningar tillsammans hoppas vi bidra till att bygga Varberg Energi som gemensam arbetsplats och att skapa teamkänsla.

 

Inspirerande personalaktiviteter

Årets personalresa gick till Skåne och inleddes med ett inspirerande besök på Ideon Science Center i Lund, där föreläsningar om olika innovativa projekt stod på agendan. Därpå styrde vi kosan mot Örenäs slott i Glumslöv där workshops väntade med diskussioner om bland annat branschens framtid och om vart Varberg Energi är på väg.

I maj samlades stora delar av personalstyrkan för ”Farmers Fitness” på Johnssons gård söder om Varberg. En teambuilding-dag avsedd att stärka samarbetet på företaget där styrka, smidighet och laganda sattes på prov i en rad på samma gång tävlingsinriktad som lättsamma aktiviteter. Hinderbana och andra utmanade tävlingsstationer för både kropp och knopp avverkades innan dagen avslutades med meditativ nedvarvning.

Stavgång en gång i veckan för den som vill.

Hur ser framtiden för vårt företag ut?

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #3 – Hälsa och välbefinnande och #4 – God utbildning för alla.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.