Strategi – Hållbarhet

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln.

I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre genom att arbeta med IS0 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande.  Standarden talar om vad socialt ansvarstagande innebär och vad organisationer behöver göra för att bidra till en hållbar framtid.

Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar med flera på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande.

Vårt samhällsansvar

Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen “Omtanke ger energi”. Vi har under flera år engagerat oss i eventet Hallifornia med extra satsningar på ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Dessutom har vi byggt landets största solcellspark ”Solsidan”. En satsning som under 2018 uppmärksammades av Nordiska rådet. Här kan du se filmen som Nordiska Rådet gjort och där Solsidan finns med: 

Vi deltar också i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller. Under 2018 har vi tillsammans med Södra Cell Värö arbetat fram en lösning som innebär att ännu mer av den restvärme som uppkommer i deras verksamhet blir till fjärrvärme och nytta för våra kunder.

Vi har också beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar gjorda i vårt fjärrvärmeverk, Flisan af Varberg, och till vår produktion av förnybar el, såväl vind- och vattenkraft som solkraft. Ett grönt lån är ett lån som är kopplat till en investering som främjar en hållbar utveckling.

Vi vill inspirera våra medarbetare att ta del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och därför är det viktigt att samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar och vi arbetar för att även vår egen fordonsflotta ska bli helt fossilfri. Ett led i att vi satt som mål att hela verksamheten ska vara fossilfri 2021. Vi är på god väg med 99,6 % under 2018.

Vi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Våra kunskaper om förnybara energialternativ kan till exempel hjälpa våra kunder att använda energi på ett bättre sätt ur klimatsynpunkt.

FN:s Globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är vägledande i världens länders åtagande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Varberg Energi vill givetvis bidra till en hållbar och rättvis framtid

I vår hållbarhetsredovisning för 2018 har vi valt att lyfta de hållbarhetsmål som vår organisation bidrar till.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål.

Våra bidrag i korthet:

 1. Hälsa och välbefinnande:
  Vi gör en friskvårdssatsning för vår personal – “För ditt liv” – som bland annat innebär gemensam träning på arbetstid, friskvårdsbidrag till personalen samt sjukvårdsförsäkring.
 2. God utbildning för alla:
  Vi bidrar med skolmaterial till grundskolan genom natur- och miljöboken, praktikplatser på företaget samt mentorskap.
 3. Jämställdhet:
  Vi har en jämställd ledningsgrupp och gör dessutom, som en del av jämställdhetsarbetet, en kartläggning av lönerna i företaget.
 4. Rent vatten och sanitet:
  Vi säkrar upp att inga utsläpp kommer ut i vattnet från våra anläggningar.
 5. Hållbar energi för alla:
  Vi satsar helhjärtat på egen förnybar produktion av el och fjärrvärme samt att erbjuda energitjänster exempelvis solceller, laddstolpar och möjlighet till mikroproduktion.
 6. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
  Vi erbjuder praktikplatser i vår verksamhet för gymnasie- och högskola, främjar en trygg och säker arbetsmiljö genom säkerhetsutbildningar för de anställda och vi är även certifierade för god arbetsmiljö enligt OHSAS18001.
 7. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:
  Vi ligger långt fram i utbyggnaden av fibernätet, arbetar hårt för att behålla våra låga avbrottstider. Vi arbetar även med hållbara innovationer inför framtiden – både inom företaget och genom nya samarbeten med innovativa företag, genom vårt projekt InQb.
  11. Hållbara städer och samhällen:
  Vi bygger ut fibernätet allt eftersom efterfrågan ökar, jobbar med nya IoT-lösningar- och tjänster, utvecklar det trådlösa sensornätverket LoRA, deltar i stadsutvecklingen, jobbar för mer och trygg belysning. Vi utför även kontroller av växthusgaser och minimerar utsläppen från våra anläggningar samt sorterar avfall.
  12. Hållbar konsumtion och produktion:
  Vi månar om cirkulärt återbruk, källsorterar avfall och kommunicerar en hållbar utveckling och livsstil genom våra intressentdialoger – både internt och externt.
  13. Bekämpa klimatförändringarna:
  Vi uppdaterar löpande vår krisberedskap och strävar efter att bli fossilfria år 2021.
  16. Fredliga och inkluderande samhällen:
  Vi stödjer lokala projekt och föreningar som arbetar för ett socialt inkluderande samhälle och hjälper andra.