Strategi – Effektivitet

Vår strategi är att förbättra våra arbetssätt, effektivisera samt vässa vårt samarbete, internt och externt, för att leverera lönsamma tjänster och produkter. Vi ska alltid ha god kontroll på våra anläggningar och vara goda problemlösare genom att ta hjälp av varandra och partners för att lösa kundens behov.

Att utveckla vår verksamhet och genomföra ständiga förbättringar är viktigt för att vi ska kunna följa omvärldens förändringar och möta ökande kundkrav. Vi behöver också förbättra våra processer så att vi når god kostnadseffektivitet.

Ett led i förbättringsarbetet är att identifiera vilka risker som finns i vår verksamhet. Vi arbetar till exempel med riskobservationer och uppmuntrar alla medarbetare att vara aktiva. Vi rapporterar avvikelser inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet och egendom/säkerhet för att skapa en bättre arbetsplats. Under 2018 lade vi extra fokus på arbetet med riskobservationer och alla anställda har rapporterat minst en riskobservation var.

Ny riskpolicy

I somras började vår energihandelsorganisation att arbeta utifrån en ny riskpolicy. Policyn var en del av resultatet av en omfattande översyn av vår energihandel som pågått under två års tid. Den nya policyn inkluderar elhandel, elproduktion, gashandel och fjärrvärme. Vi har sett över rutiner, organisation med mera och arbetat fram nya riskmandat som vi nu bedriver vår energihandel utifrån.

Effektiviteten i vår beredskaps- och krisorganisation utmanades under 2018. Främst var det elnätet som drabbades av tre större avbrott. Ett avbrott i januari och två i maj. Även om alla avbrotten berodde på fel i tre olika strömtransformatorer hos vår leverantör så var det vår egen beredskapsorganisation som snabbt fick bemanna upp och se till att våra kunder fick tillbaka strömmen så snart som möjligt. Efter avbrotten var det viktigt för oss att fånga upp alla erfarenheter och vidareutveckla vårt arbete i just den här typen av situationer.

Ny biogaspanna för att ta hand om rötgasen från VIVAB.

Fler investeringar

Vi arbetar ständigt med att optimera vårt fjärrvärmenät så att förlusterna i nätet blir så låga som möjligt. Under året har vi investerat för framtiden bland annat i ny gaspanna vid vårt värmeverk Flisan af Varberg. Vi tar hand om rötgas från VIVAB:s Getteröverk och omvandlar den till fjärrvärme i vårt värmeverk Flisan af Varberg. Vi värmer sedan Getteröverket med fjärrvärme – ett cirkulärt tänkande.

2018 var också året då vi investerade i ett nytt trådlöst nät för kommunikation i Varberg. LoRa är en teknik som lämpar sig väl för att möjliggöra kommunikation över långa sträckor med minimal energiförbrukning. Med andra ord ett nät som lämpar sig väl för att möta behovet för framtidens IoT-applikationer och när våra kunder vill kunna kommunicera med sina prylar.

För två år sedan tog vi över den kommunala gatubelysningen från Varbergs kommun och under 2018 har vi fokuserat på att effektivisera vårt arbete. I samband med övertagandet beslutade vi att vi skulle byta ut all belysning till energisnål LED-belysning under de kommande fyra åren. Detta innebär att energiåtgången kommer minska med cirka 60 procent och livslängden på de nya ljuskällorna är betydligt längre, hela 12-15 år.

Varberg växer som stad och antalet invånare ökar stadigt. Under året har fortsatt att utveckla våra arbetssätt för att alltid vara med i planeringen av nya stadsdelar ett tidigt skede. Genom att vara proaktiva ökar våra möjligheter att se våra kunders behov och att ge Varberg hållbara energilösningar. Vi har också kartlagt hur vi ska arbeta vidare med att utveckla interna processer och hur vi ska möta våra kunder i framtiden. Ett arbete som lagt grunden för framtida digitala satsningar.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 – Hållbara städer och samhällen och #13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.