Våra intressenter

Våra kunders och andra intressenters medvetenhet om hållbarhet både på det ekologiska och sociala planet ökar hela tiden. Det är viktigt för oss att ha en öppen dialog med våra intressenter för att kunna se vad som förväntas av oss och våra tjänster i framtiden.

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder, affärspartners, medarbetarna, ägarna och samhället. Det är helt avgörande att vi förstår deras behov och vad som är deras viktigaste frågor för att kunna tillföra värde.

Vi för en löpande dialog med våra intressenter för att få veta mer om deras drivkrafter men också för att få möjlighet att berätta om våra lösningar för en hållbar framtid. Dessutom genomför vi årligen en intressentanalys.

Dialog med intressenter

Att ha en bra dialog där vi får synpunkter från vår intressenter är viktigt för oss och lägger grunden till hållbarhetsarbetet och hur vi skall arbeta vidare med vår verksamhet.

Kunder

Varberg Energis drygt 60 000 kunder är slutkonsumenter och företagare och finns i huvudsak i Varberg med omnejd. Elhandelskunderna finns dock i hela landet. Vi för dialoger med våra kunder på flera olika sätt.

Med net@seaside-forum för vi dialogen med våra företagskunder på stadsnätssidan och REKO-träffar för fjärrvärmekunder. Under året hade vi informationsmöten och dialog om avbrott i elförsörjningen med våra största elnätskunder. Vi träffar våra privatmarknadskunder på diverse olika event. Ett av dem var Hallifornia där vi fanns på plats och pratade innovation och nya tjänster på Silicon Halli.

Under året var vi även med på Seniormässan, vi anordnade Solkvällar för kunder som funderade att skaffa solcellspaket. Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar och mätte 2018 hur vi lever upp till våra elhandels- och elnätskunders förväntningar.
 

Affärspartners

Ett led i att utveckla våra tjänster och vår position på marknaden är att ha goda relationer med våra samarbetspartners. Vi arbetar med ständiga förbättringar och letar nya innovativa lösningar genom samverkan med våra affärspartners.

Under året deltog engagerade vi oss i Ignite Sweden för att träffa startups och för att nätverka med företag som står inför samma utmaningar och innovationsbehov.  Ignite Swedens uppdrag är just att arbeta med att hjälpa startups att hitta sina första stora kunder eller skapa band med redan etablerade företag. Ett samarbete som ledde till att Varberg Energi blev uppmärksammade och tog hem priset ”Best Startup Collaborator”.

Seniormässan lockar varje år många kunder som är nyfikna på teknik.

Vi deltog på festivalen Hallifornia och pratade innovation och nya tjänster.

Medarbetare

Varberg Energi har drygt 110 medarbetare som är med och utvecklar företaget och våra tjänster. En god dialog är viktigt för oss så att vi är en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Vi har ett stort behov av rekryteringar framför oss för att hantera generationsväxlingar och det faktum att Varberg växer som stad.

Samhälle

Varberg Energi verkar till stor del lokalt och vår verksamhet påverkar många av kommunens invånare. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen, näringslivet, social och ekologiskt hållbara insatser. Boende vid våra anläggningar, föreningar, skolor, myndigheter och branschorganisationer är viktiga för oss.

Under året har vi haft en dialog om vattenkraftens framtid med boende och föreningar som verkar vid Strömma damm. Vi har också besökt Teknikprogrammet på gymnasiet Peder Skrivares skola där vi berättade om vilket behov av teknisk kompetens som vi har som företag.

Andra exempel på vår intressentdialog är vårt engagemang i EMC och Öppna Företag.

 

Ägarna

Att ha ägarnas förtroende är viktigt för oss. Vi för kontinuerligt en dialog med Varbergs Stadshus AB och politikerna i vår styrelse.  Vi har även ägardialoger som är mer långsiktiga och sträcker sig bortom 10-års horisonten. Där diskuterar vi vår roll i en hållbar samhällsutveckling.

En varm arbetsplats – läs mer om Emelie Garhall, arbetsledare på enheten Fjärrvärme produktion och distribution.