Hållbarhet på flera plan

För oss på Varberg Energi är hållbarhetsarbete långt ifrån något nytt. Redan för 28 år sedan invigde vi landets första vindkraftspark och kunde börja leverera el producerad med vind till våra kunder.

Vi arbetar systematiskt med hållbara lösningar för att minimera vår klimatpåverkan. Omtanke om människan och samhället vi verkar i genomsyrar vår verksamhet. Genom att vara transparanta med vår verksamhet och ge exempel på bra klimatåtgärder hoppas vi inspirera andra till eget klimatarbete.

Vårt övergripande mål är att vara fossilfria i vår egen verksamhet senast 2021.
2018 var vi fossilfria till 99,6%.

Viktigaste åtgärderna 2018

Vi vill bli fossilfria i våra egna verksamheter och bidra med att minska våra utsläpp.

På hösten 2017 ersatte vi fordonsdiesel med ett HVO-baserat bränsle, EcoPar, för att göra våra transporter fossilfria. Ett år senare är resultatet tydligt med minskade CO2-utsläpp från våra transporter.  

Vid vårt fjärrvärmeverk på Östra Hamnvägen har vi investerat i en biogaspanna på 1 MW. Biogasen levereras från vår närmaste granne, reningsverket Getteröverket. Biogaspannan har under 2018 levererat 5 000 MWh fjärrvärme.

Vi fortsätter att byta till LED-belysning i gatubelysningsnätet. Dessutom återvinner vi material genom att en insats med LED-belysning monteras in i befintlig armatur, vilket är ett bra exempel på att vi jobbar cirkulärt och har med hållbarhetsaspekten i allt vi gör.

Vi har uppgraderat vårt ISO-certifikat för miljöledning till ISO 14001:2015. Standarden är ett bra verktyg i klimatarbetet och hjälper till att fokusera på aktiviteterna vi gör och deras påverkan i hela värdekedjan, från början till slut.

Vi är nu till 99,6% fossilfria.

Uppgradering av certifikatet för ISO14001:2015

Utveckling över tid – analys

Smarta energilösningar och egen vind-, vatten- och solproduktion gör att vi under 2018 har bidragit med 120 232 ton i undvikna koldioxidutsläpp. Resultatet är ca 8 % sämre än 2017 vilket beror på flera faktorer:

  • Vår förnybara vind- och vattenproduktion minskade med 18 % jämfört med föregående år. Orsaken är den torra och relativt vindfattiga sommarperioden. Elproduktionen med sol ökade däremot med 10 % från året innan. Positivt för klimatet var att tillgängligheten för el och fjärrvärme var god.
  • Vår fjärrvärmeproduktion baserades 2018 på en bränslemix av 99,4 % förnybar energi –  69 % restvärme från Södra Cell Värö och 30 % biobränsle som flis, pellets, briketter, biogas och bioolja. Mer restvärme och minskad andel fossilt bränsle bidrar till att den direkta klimatpåverkan har minskat.
  • Vi har under året ersatt dieseln till våra fordon med biodieseln EcoPar vilket är ytterligare ett exempel på hur vi minskar klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen från egna transporter har under 2018 minskat med 70 % per anställd.
  • En viss direkt klimatpåverkan visar de utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till. Det handlar framförallt om skorstensutsläpp från våra anläggningar men även om transporter, förbrukningsmaterial, arbetsmaskiner och tjänsteresor. Den direkta klimatpåverkan har minskat med 17 % sedan 2017.
  • Vi tog under 2018 beslut om att bli fossilfria i den egna verksamheten till 2021. Redan syns resultatet från värmeproduktionen och i våra transporter.
  • Varberg Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2018 motsvarar utsläppen från drygt 15 500 varv runt jorden med bil.

Klimatbokslut 2018

Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum – EMC. Det är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet.

Tillsammans med tretton andra halländska bolag som också är medlemmar i EMC har vi tagit fram Klimatbokslut Halland. Det är företag som insett affärsnyttan av klimateffektiv affärsutveckling. Alla deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7- Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.