Vår affärsfilosofi

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår vision
Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt. Tolkat för Varberg Energi innebär det att vi siktar mot att vara: Lokalt förankrade och med VIVA nationellt känt, optimerar vi bidraget till hållbar samhällsutveckling inom energi- och bredbandstjänster.

Vår affärsidé
Med kundens behov i centrum, god etik, affärsmässighet och hög leveranssäkerhet erbjuder vi energi- och bredbandstjänster. Varberg Energi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion.

Våra värderingar
Våra värderingar ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i deras arbete. Vi ska stå för Kunskap – Nytänkande – Framåtanda och Mod.

Vår mittpunkt – kontoret i Varberg.

Vår etiska kompass

Vår etiska kompass har sin grund i vårt uppdrag och de behov som vi sett i vår vardag. Att våra medarbetare efterlever och utvecklar vår verksamhet i enlighet med våra policies är helt grundläggande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. I introduktionen för nya medarbetare är våra policies en central komponent.

Under 2018 har vi vidareutvecklat det här området:

Policy mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Vår policy mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier är en viktig del i vårt arbete för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Vi ska vara en hälsosam arbetsplats och verksamheten ska bedrivas så att ett gott arbetsklimat främjas. Under 2018 har vi vidareutvecklat vår policy och idag framgår det tydligt hur vi ska arbeta med frågorna och vilka som har ansvar för vår arbetsmiljö ska vara trivsam. Det finns också flera exempel på vad som kan ses som kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier och som kan vara ett stöd i arbetet.

Etik och moral – vägvalen är många.

Vi arbetar sedan tidigare även med följande områden:

Policy mot mutor
Korruption förekommer på alla marknader och för oss är det viktigt med nolltolerans för att främja ett sunt investeringsklimat och en hållbar utveckling. Vi har en Policy mot mutor för att förhindra att vi som företag eller anställda missbrukar vår ställning och inte gör etiskt hållbara val.

Ansvarspolicy och uppförandekod
Vår ansvarspolicy ligger till grund för vårt inköpsarbete och våra krav på våra leverantörer. Vi ska genomföra våra affärer utifrån tillämpliga lagar och med hög affärsetik. Att vara transparenta och visa respekt för våra intressenter och deras intressen är en viktig del. Vi ska också stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet
Att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet är centralt för att uppnå en hållbar utveckling. FN tog 2008 fram ett ramverk för mänskliga rättigheter. Som företag är det vårt ansvar att respektera dem. Att stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss. Som en del i jämställdhetsarbetet påbörjades under 2017 en genomlysning av medarbetarnas befattningar. Ett arbete som följdes upp av en lönekartläggning under 2018.

Vid val av leverantörer ser vi främst till god affärsetik och allas lika värde.